Privātuma politika

GATAVADAVANA.LV interneta veikalā ar SSL sertifikātu tiek nodrošināts drošs savienojums starp klientu un serveri.

 

Privātuma politika

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA "GatavaDāvana", reģistrācijas numurs 40203453631, Pasta iela 32 - 2, Tukums (turpmāk saukti arī - "Datu pārvaldnieks") iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko gatavadavana.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti - "Datu subjekts" vai "Jūs").

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t.i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārvaldnieks ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

2.1 Personu identificējošu informāciju Datu pārvaldnieks iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu. 

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārvaldniekam par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārvaldnieks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu datu apstrāde

3.1. Datu pārvaldnieks var apstrādāt šādus lietotāja datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds;

3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija, saņēmēja kontaktinformācija u.t.t.);

3.1.4. Dzimšanas datums;

3.1.5. Vecums;

3.1.6. Lietotāja IP adreses informācija;

3.1.7. Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati, par to vairāk informācija Sīkdatņu politikā);

3.1.8. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums;

3.1.9. Citus lietotāja datus, atkarībā no Lietotājam sniegto pakalpojumu veidiem.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārvaldniekam ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

  1. a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  2. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  3. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  4. f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.3.1. Personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamatojums un konkrētie dati ir norāditi tabulā:

Mērķis

Tiesiskais pamatojums

Personas dati

Pakalpojumu un preču pasūtījumu administrēšana

Savstarpējā līguma izpilde


Normatīvo aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darījuma dati

Mūsu pārvaldīto tīmekļa vietņu apmeklētāju pieslēgšanās identifikācija, lai sniegtu mūsu vietnes apmeklētājiem iespēju internetā iegādāties preces

Savstarpējā līguma izpilde


Normatīvo aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darījuma dati, kura partnera un kādus pakalpojumus klients pirka, kad pirka, pa kādu kanālu izvēlējās piegādi, kādu piegādes veidu izvēlējās, pirkumu vēsture

Informēšana saistībā ar Jūsu lūgumu pēc pakalpojumiem, partneriem vai precēm

Šī informācija Jums tiek sniegta tādēļ, ka mums ir likumīga vēlme sniegt precīzu informāciju par mūsu piedāvātajām precēm, papildus sniedzamajiem pakalpojumiem u.c.

Vēloties atbildēt uz Jūsu jautājumiem pa tālruni, elektronisko pastu, sociālo tīklu vidē vai citos veidos, mēs varam palūgt Jūsu kontaktinformāciju. Tāpat mēs apstrādājam sarakstes vēsturi ar klientu

Mārketinga nolūkos, piemēram, lai piegādātu individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus un atbalstītāju saturu un sūtītu paziņojumus par akcijām, atlaidēm, novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tai skaitā Jūsu viedokļus par pakalpojumu izvēli un klientu aptaujas organizēšanu), sūtītu jaunumu e-pastus,apsveiktu klientus valsts un personiskajos svētkos, sniegtu klientiem iespēju piedalīties mūsu organizētajās spēlēs un konkursos

Ar šo mērķi mēs apstrādājam Jūsu personas datus, jo mums ir likumīga vēlme Jūs informēt par saviem pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un sniegt citu aktuālu informāciju.


Jūsu piekrišana

Vārds, uzvārds, sociālo tīklu profilu dati, kontaktinformācija. Organizējot klientu aptaujas – papildus: dzimums, vecums, pilsēta, viedoklis/novērtējums par pakalpojumiem, to sniegšanas vietām, apkalpošanu. Sūtot jaunumu e-pastus – papildus, kad klients piekrita jaunumu saņemšanai, jaunumu e-pastus, cik jaunumu e-pasti klientam nosūtīti, cik no tiem klients atvēra.

Informācijas iegūšana par to, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus

Ar šo mērķi mēs apstrādājam Jūsu personas datus, jo mums ir likumīga vēlme kontrolēt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, veidot un uzlabot mūsu piedāvājumu, nodrošināt mājas lapas drošību

IP adrese, operētājsistēmas versija un parametri ierīcei, kuru izmantojat, lai saņemtu mūsu saturu/preces, Jūsu sesijas sākuma un beigu laiks un ilgums, jautājumu termini, kurus ievadāt mūsu vietnē, un jebkura cita informācija, kas tiek uzglabāta sīkdatnēs, kurus uzstādījām Jūsu ierīcē. Vairāk informācija par sīkdatnēm atrodama sīkdatņu politikā.

Savu interešu aizstāvēšana tiesā vai citā iestādē, klientu jautājumu un pretenziju izskatīšana

Normatīvo aktu prasību izpilde


Likumīgas intereses – aizstāvēties pret izvirzītajām apsūdzībām un pretenzijām.

Atkarībā no izvirzītās pretenzijas vai apsūdzības šim mērķim var tikt apstrādāti visi mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati, kas nosaukti šajā privātuma politikā.

 

3.4. Datu pārvaldnieks glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārvaldnieks un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt un vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējusi attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārvaldniekam ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas Datu pārvaldnieks. Internetbankas un bankas karšu maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums minēto maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārvaldnieks īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus ("tikt aizmirstam"), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@gatavadavana.lv.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārvaldniekam ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā gatavadavana.lv.